വെറും 3 ദിവസം കൊണ്ട് അടിപൊളി മുന്തിരി വൈൻ | Grape Wine Recipe Malayalam | Wine in 3 Days

Wine Recipes
വെറും 3 ദിവസം കൊണ്ട് അടിപൊളി മുന്തിരി വൈൻ | Grape Wine Recipe in Malayalam | Grape Wine in 3 Days

Ingredients
——————

1. Black Grapes – 500 gm
2. Water – 750 ml
3. Sugar – 400 gm
4. Yeast – 1/2 tsp
5. Wheat – 1 tbsp
6. Cinnamon
7. Cardamom
8. Cloves

Products You May Like

Articles You May Like

Wine Country Restaurants and Wineries Get Relief as California Governor Halts Ban on Outdoor Dining and Wine Tasting
Introduction to Wines
Best-Value Italian Red Wines to Try (Under $16 a Bottle)
Explaining Wines from Spain: Aging Red Wines
How to make spiced Akvavit Gløgg ❄ A mulled wine drink recipe for cold winters & Christmas (Jul) ☃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *